การเขียนย่อหน้า การเขียนเรียงความและงานเขียนเชิงสร้างสรรค์

หลักสูตร ฝึกทักษะการเขียนด้วยกระบวนการคิด :

การเขียนย่อหน้า การเขียนเรียงความและงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ ครูภาษาไทยระดับประถมศึกษา

วิทยากร : อ.พิรุนเทพ เพชรบุรี

วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฏาคม 2561

เวลา 08.30-16.00 น

ณ ชั้น 4 สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *