การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังกับ PLC เพื่อพัฒนาครู วันที่ 23-24 มิถุนายน 2561

การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังกับ PLC เพื่อพัฒนาครู
วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรศ.พเยาว์ ยินดีสุข
วันที่ 23-24 มิถุนายน 2561
เวลา 08.30 – 16.00 น
ณชั้น 5 สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์