การเลือกใช้สื่อดิจิทัล (Geogebra)ประกอบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

หลักสูตร การเลือกใช้สื่อดิจิทัล (Geogebra) ประกอบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ สำหรับครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

วิทยากร : อ.สุรัชน์ อินทสังข์ 

วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 
เวลา 08.30-16.00 น. 
ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์