การใช้คำถามเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ วันที่ 31 ตุลาคม – วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558


“โครงการ อบรมคณิตศาสตร์
จัดโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับ โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ
จัดอบรม หลักสูตร “การใช้คำถามเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์”
วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ม้าคนอง
ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558
ณ ห้องประชุมของโรงเรียนสหวิทย์”

From โครงการ อบรมคณิตศาสตร์ จ.สุพรรณบุรี. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 11/04/2015 (86 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2