การใช้ภาพเป็นบริบท เพื่อใช้สอนการอ่านและการฟัง วันที่ 4 มิถุนายน 2560


“หลักสูตร การใช้ภาพเป็นบริบท เพื่อใช้สอนการอ่านและการฟัง (Using Pictures as Contexts for Teaching Reading and Listening)
วิทยากร : ดร.นิสัย แก้วแสนไชย
วันที่ 4 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From การใช้ภาพเป็นบริบท เพื่อใช้สอนการอ่านและการฟัง. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 6/07/2017 (72 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2