การใช้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ (ครูคณิตศาสตร์ ป.4 – ม.6) วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2560

หลักสูตร การใช้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ (ครูคณิตศาสตร์ ป.4 – ม.6)
วิทยากร : รศ.ดร อัมพร ม้าคะนอง
วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2560
ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์