การใช้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560

หลักสูตร การใช้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆในชั้นเรียนคณิตศาสตร์
วิทยากร : รศ.ดร.อัมพร ม้าคนอง
วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์