การใช้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ (ครูคณิตศาสตร์ ป.4 – ม.6) วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2560


“หลักสูตร การใช้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ (ครูคณิตศาสตร์ ป.4 – ม.6)
วิทยากร : รศ.ดร อัมพร ม้าคนอง
วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-16.00 น.
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From หลักสูตร การใช้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 2/07/2017 (45 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2