การใช้เครื่องมือออนไลน์ช่วยในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน

หลักสูตร การใช้เครื่องมือออนไลน์ช่วยในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน

วิทยากร : รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์

วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. 
ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์