การใช้ App บนโมบายและโปรแกรม ช่วยในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน วันที่ 3-4 มิถุนายน 2560


“หลักสูตร การใช้ App บนโมบายและโปรแกรม ช่วยในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน
วิทยากร : รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
วันที่ 3-4 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From การใช้ App บนโมบายและโปรแกรม ช่วยในการจัดการเรียนการสอน. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 6/07/2017 (76 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2