การใช้ App และโปรแกรม ช่วยในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน วันที่ 4-5 มีนาคม 2560

หลักสูตร การใช้ App และโปรแกรม ช่วยในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน
วิทยากร : รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
วันที่ 4 – 5 มีนาคม 2560
ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์