การใช้ App และโปรแกรม ช่วยในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน วันที่ 4 – 5 มีนาคม 2560


“หลักสูตร การใช้ App และโปรแกรม ช่วยในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน
วิทยากร : รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
วันที่ 4 – 5 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From หลักสูตร การใช้ App และโปรแกรม ช่วยในการจัดการเรียนการสอน. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 3/07/2017 (84 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2