กิจกรรมการวัดและประเมินผลภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถม วันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฏาคม 2561

หลักสูตร กิจกรรมการวัดและประเมินผลภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถม

วิทยากร : รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร

วันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฏาคม 2561

เวลา 08.30 – 16.00 น.

ณ ชั้น 5 สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *