กิจกรรมตะลุยโลกแม่เหล็ก วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฏาคม 256

หลักสูตร กิจกรรมตะลุยโลกแม่เหล็ก

(สำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)

วิทยากร : อ.รัชดา ยาตรา ดร.สุจินต์ สุวรรณะ และ อ.สุรัชน์ อินทสังข์

วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฏาคม 2561

เวลา 08.30-16.00 น

ณ ชั้น 5 สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์