กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถม (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560

คลิปบรรยากาศการอบรม
หลักสูตร กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถม (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)
วิทยากร : รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น
ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์