กิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา วันที่ 2 เมษายน 2560


“หลักสูตร กิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
วิทยากร : อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจ
วันที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 9.00-16.00 น
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From หลักสูตร กิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 4/06/2017 (52 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2