ภาพกิจกรรม : กิจกรรมและเกมคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

ภาพถ่ายจากหลักสูตร กิจกรรมและเกมคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

สำหรับครูระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วิทยากร : ดร.สุจินต์ สุวรรณะ

และ ผศ.ดร.ธิดาพร ศุภภากร

วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น.

ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์