ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ วิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

📌📌 มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์เตรียมที่จะผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ในรายวิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีความประสงค์ที่จะศึกษาเนื้อหา/หลักสูตรที่นักเรียนต้องการเพิ่มทักษะและทบทวนความรู้โดยการศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ จึงต้องการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาในการผลิตสื่อการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด

ทำแบบสอบถาม 👉👉👉 คลิก