ขั้นตอนและระเบียบการสมัครเข้าร่วมการอบรมกับมูลนิธิฯ

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมการอบรม1.สมัครออนไลน์ (แนะนำ) 

1. เข้าเว็บไซต์ www.kusol.net/ssup

2. สมัครสมาชิก โดยการกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ ครบถ้วนและระบบจะส่งข้อมูลไปยังอีเมลของท่าน เพื่อ Activate E-mail

3. Log in “เข้าระบบ

4.เลือกหลักสูตรตามกลุ่มสาระที่ท่านสอนและสนใจ ตามวันเวลาที่กำหนด โดยกด “จอง”

5. เมื่อกดเลือกหลักสูตรที่สนใจเข้าร่วมอบรมครบแล้ว กด Download ใบสมัครด้านบน

6. พิมพ์เอกสารใบสมัคร แล้วเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียนเซ็นอนุมัติการเข้าร่วมอบรม

7. log in เข้าระบบ และนำใบสมัครที่มีลายเซ็นผู้อำนวยการโรงเรียน ส่งเป็นไฟล์รูปภาพ หรือ scan เป็น .pdf แนบมาในช่อง upload file หรือ ส่งมาทางอีเมล info@sakdibhornssup.org

8. เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯตรวจสอบเอกสาร เพื่อทำการอนุมัติ

9. เมื่อได้รับการอนุมัติ จะมี email แจ้งกลับไป

10. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้เข้ารับการอบรม ได้ที่ www.kusol.org / Facebook มูลนิธิฯ

11. ผู้สมัครที่มีรายชื่อในการอบรม ต้องติดต่อกลับมายังมูลนิธิฯ ก่อนการอบรม ภายใน 10 วันทำการ เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมอบรม หากท่านไม่ติดต่อกลับ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการอบรม

 

2. สมัครโดยยื่นเอกสาร 

1. ดาวน์โหลดใบสมัครผ่าน www.kusol.org / Facebook มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

2. กรอกใบสมัครให้สมบูรณ์ครบถ้วน

3. นำเอกสารเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนเซ็นชื่ออนุมัติ

4. ส่งเอกสารมายังมูลนิธิฯ

Email : info@sakdibhornssup.org
Fax : 02-248-2017
มูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์(เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
เลขที่ 89 ซอยรัชฏภัณฑ์ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร.063-212-2724 ,084-438-4947

5. รอการประสานกลับจากเจ้าหน้าที่ทางอีเมล

6. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้เข้ารับการอบรม ได้ที่ www.kusol.org / Facebook มูลนิธิฯ

7. ผู้สมัครที่มีรายชื่อในการอบรม ต้องติดต่อกลับมายังมูลนิธิฯ ก่อนการอบรม ภายใน 10 วันทำการ เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมอบรม หากท่านไม่ติดต่อกลับ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการอบรม

 

**เงื่อนไขการสมัคร
1. มูลนิธิฯขอจำกัดสิทธิ์ในการสมัครโรงเรียนละ 2 ท่านต่อ 1 หลักสูตรเท่านั้น
2. ผู้สมัครที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้ารับการอบรม ต้องติดต่อกลับมายังมูลนิธิฯทาง email หรือ โทรศัพท์ก่อนการอบรม ภายใน 10 วันทำการ เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้ารับอบรม หากท่านไม่ติดต่อกลับถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการอบรม
3. ท่านที่สมัครเข้ารับการอบรมเรียบร้อยแล้ว และ มีรายชื่อประกาศขึ้นหน้าเว็บไซต์มูลนิธิฯแล้ว แต่ ท่านไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ หรือ มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงผู้เข้ารับการอบรม ท่านต้องแจ้งให้ทางมูลนิธิฯ ทราบล่วงหน้า ก่อนการอบรมภายใน 5 วันทำการ มิฉะนั้นทางมูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมอบรมในครั้งต่อไป
4. ทางมูลนิธิฯ ขออนุญาตไม่รับสมัครผู้ที่ต้องการอบรมหน้างานและขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผู้ไม่มีรายชื่อที่ประกาศในหน้าเว็บไซต์

** ท่านสามารถตรวจสอบตารางหลักสูตรการอบรมและการลงทะเบียนของท่านได้ที่ www.kusol.org และ facebook มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์(เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์