คณิตศาสตร์รอบตัว : สื่อและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 16-17 มิถุนายน 2561

คณิตศาสตร์รอบตัว : สื่อและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยากร : ผศ.จิณดิษฐ์ ละออปักษิณ และ ผศ.ดร.รตินันท์ บุญเคลือบ
วันที่ 16-17 มิถุนายน 2561