คณิตศาสตร์รอบตัว : สื่อและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 16-17 มิถุนายน 2561


“คณิตศาสตร์รอบตัว : สื่อและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยากร : ผศ.จิณดิษฐ์ ละออปักษิณ และ ผศ.ดร.รตินันท์ บุญเคลือบ
วันที่ 16-17 มิถุนายน 2561”

From คณิตศาสตร์รอบตัว : สื่อและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 6/20/2018 (49 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2