ครูไทย 4.0 สอนครูสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยวิจัย วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560


“หลักสูตร ครูไทย 4.0 สอนครูสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยวิจัย
วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรศ.พเยาว์ ยินดีสุข
วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From ครูไทย 4.0 สอนครูสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยวิจัย. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 8/22/2017 (84 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2