คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : การสร้างสื่อการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับครูประถมศึกษา (Teaching Materials and Teaching Aids in English Language Classroom for Primary Teacher) วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

หลักสูตร : การสร้างสื่อการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับครูประถมศึกษา (Teaching Materials and Teaching Aids in English Language Classroom for Primary Teacher)

วิทยากร : อาจารย์ปุณทิศา กลัดทอง

อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.00 น.

ห้อง 404 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์


ภาพบรรยากาศการอบรม