คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : ดนตรี เพลง การเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

หลักสูตร : ดนตรี เพลง การเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย

วิทยากร : ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

อาจารย์ประจำสาขาวิชาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.00 น.

ห้อง 406 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์


ภาพบรรยากาศการอบรม