คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : การผลิตสื่อทำมือและเทคนิคการสอนหลักภาษาไทยระดับประถมศึกษา วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

หลักสูตร : การผลิตสื่อทำมือและเทคนิคการสอนหลักภาษาไทย

ระดับประถมศึกษา

วิทยากร : อาจารย์พิรุนเทพ เพชรบุรี

อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.00 น.

ห้อง 301 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์


ภาพบรรยากาศการอบรม