คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : พัฒนาทักษะ 4C ด้วยกิจกรรมบูรณาการแบบ STEAM วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

หลักสูตร : พัฒนาทักษะ 4C ด้วยกิจกรรมบูรณาการแบบ STEAM วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย

อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

(ฝ่ายประถม)

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.00 น.

ห้อง 403 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์


ภาพบรรยากาศการอบรม