คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่หยุด เพื่อพัฒนาแนวคิด (Stop-Motion Animation) วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

หลักสูตร : การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่หยุด

เพื่อพัฒนาแนวคิด (Stop-Motion Animation)

วิทยากร : รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.00 น.

ห้อง 404 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์


ภาพบรรยากาศการอบรม