คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : เพิ่มพูนการเรียนรู้ Scratch 3.0 ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม เชื่อมโลกดิจิทัลและโลกทางกายภาพ (Connecting the digital world to the physical world with Scratch) วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

หลักสูตร : เพิ่มพูนการเรียนรู้ Scratch 3.0 ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม เชื่อมโลกดิจิทัลและโลกทางกายภาพ (Connecting the digital world to the physical world with Scratch)

วิทยากร : รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์

อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.00 น.

ห้อง 405 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์


ภาพบรรยากาศการอบรม