คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : วิทยาศาสตร์น่ารู้สำหรับเด็กปฐมวัย วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

หลักสูตร : วิทยาศาสตร์น่ารู้สำหรับเด็กปฐมวัย

วิทยากร : ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

อาจารย์ประจำสาขาวิชาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.00 น.

ห้อง 406 สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์


ภาพบรรยากาศการอบรม