คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : การจัดกิจกรรมประกอบสื่อการสอนภาษาไทยตามแนวทาง Brain Based Learning แก่นักเรียนในระดับประถมศึกษา วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

หลักสูตร : การจัดกิจกรรมประกอบสื่อการสอนภาษาไทย

ตามแนวทาง Brain Based Learning แก่นักเรียนในระดับประถมศึกษา

วิทยากร : ผศ.อัมพร อังศรีพวง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.00 น.

ห้อง 403 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์


ภาพบรรยากาศการอบรม