คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศ : การวิจัยเชิงปฏิบัติการสำหรับครูวิทยาศาสตร์ (17 ส.ค 2562)

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562”

หลักสูตร การวิจัยเชิงปฏิบัติการสำหรับครูวิทยาศาสตร์

โดย รศ. ดร.ศศิเทพ  ปิติพรเทพิน

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562

เวลา 08.30-16.00 น.

ห้อง 404 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์