คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศ : ครูคณิตศาสตร์กับการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 (24ส.ค.62)

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562”

หลักสูตร : ปฏิวัติห้องเรียนด้วยปัญญาประดิษฐ์
วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

ห้อง 404 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์