คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศ : การผลิตสื่อการสอนประโยคแสนสนุก สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา(24ส.ค.62)

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562”

หลักสูตร : การผลิตสื่อการสอนประโยคแสนสนุก

สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา

วิทยากร : อาจารย์ ดร.สุจิตรา แซ่ลิ่ม

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

ห้อง 405 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์