คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศ : เทคนิคการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกายสติปัญญา อารมณ์ สังคมและจริยธรรม ในชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษา (24ส.ค.62)

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562”

หลักสูตร : เทคนิคการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกายสติปัญญา

อารมณ์ สังคมและจริยธรรม ในชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษา

วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

ห้อง 406 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์