คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศ : การเตรียมตัวเพื่อการประชุมและสัมมนานานาชาติ สำหรับครู (31ส.ค.62)

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562”

การเตรียมตัวเพื่อการประชุมและสัมมนานานาชาติ สำหรับครู

(How to Prepare Yourself for International Conference and Seminar)
วิทยากร : พันตรี ดร.ราเชน มีศรี   

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

ห้อง 401 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์