คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศ : สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ของครูบนพื้นฐานการวิจัยผ่าน PLC (31ส.ค.62)

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562”

สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ของครูบนพื้นฐานการวิจัยผ่าน PLC
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 

 รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข  

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

ห้อง 406 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์