คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศ : การประดิษฐ์สื่อการสอนภาษาไทยสำหรับเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่ม แบบประยุกต์ใช้กับวิชาต่างๆ ในระดับประถมศึกษา (31.ส.ค.62)

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562”

หลักสูตร : การประดิษฐ์สื่อการสอนภาษาไทยสำหรับเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่ม

แบบประยุกต์ใช้กับวิชาต่างๆ ในระดับประถมศึกษา

วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัมพร อังศรีพวง

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

ห้อง 404 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์