คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศ : การออกแบบเกมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย (31ส.ค.62)

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562”

หลักสูตร : การออกแบบเกมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

ห้อง 405 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์