คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศ : โค้ดดิ้งกับการบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (7 ก.ย. 62)

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562”

หลักสูตร : โค้ดดิ้งกับการบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

ห้อง 406 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์