คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศ : การผลิตสื่อการสอนแบบสามมิติ (Pop-up) สำหรับครูภาษาไทย 21ก.ย.62

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562”

หลักสูตร :  การผลิตสื่อการสอนแบบสามมิติ (Pop-up) สำหรับครูภาษาไทย

วิทยากร : อาจารย์ ดร.สุจิตรา แซ่ลิ่ม

วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

ห้อง 406 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์