คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศ : วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดธรรมชาติของผู้เรียนเป็นสำคัญ ในระดับอนุบาลและประถมศึกษา 28ก.ย.62

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562”

หลักสูตร : วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดธรรมชาติของผู้เรียนเป็นสำคัญ ในระดับอนุบาลและประถมศึกษา

วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

ห้อง 406 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์