คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : เรขาคณิตน่ารู้ ระดับมัธยมศึกษา (20-4-62)

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม

หลักสูตร : เรขาคณิตน่ารู้ ระดับมัธยมศึกษา

วิทยากร : ผศ.ดร.จิณดิษฐ์  ละออปักษิน

อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

และผศ.ดร.รตินันท์ บุญเคลือบ

อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 08.30-16.00 น.

ห้อง 301 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์