คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศ : เพิ่มพูนทักษะการใช้ Scratch 3.0 (17 ส.ค 2562)

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562”

หลักสูตร เพิ่มพูนทักษะการใช้ Scratch 3.0

โดย รศ. ดร.บุปผชาติ  ทัฬหิกรณ์

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562

เวลา 08.30-16.00 น.

ห้อง 401 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์