ชมการถ่ายทอดสดการอบรม วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 ช่วงที่ 1 เวลา 09.20-10.30 น. ช่วงที่ 2 เวลา 13.20-14.30 น.

เรียนฟรีทั่วไทย เรียนไกลทั่วโลก ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

โครงการรักษ์น่าน ผ่านภาษา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนผ่านภาษาอังกฤษ

กรุณาคลิกที่รูป
เพื่อรับชมไลฟ์ Live!
วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562
ช่วงที่ 1 เวลา 09.20-10.30 น.
ช่วงที่ 2 เวลา 13.20-14.30 น.