ชมการสอนย้อนหลัง วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562

 ชมการสอนย้อนหลัง

โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

ใน “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา”


 วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562

ห้อง 402

การจัดเก็บผลงานดิจิทัลของนักเรียนด้วยเครื่องมือออนไลน์บนมือถือ

(Digital Portfolio using online tools for mobile working)

วิทยากร : รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์

อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชมย้อนหลัง โปรดคลิกที่ภาพ 

หรือ ตอนที่ 1  คลิกที่นี่ ตอนที่ 2 คลิกที่นี่ 

 


ห้อง 403

การออกเสียงภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับคุณครู

(Basic Pronunciation for Teachers)

วิทยากร : ผศ.มณฑิรา ดำรงมณี

อาจารย์ประจำกลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สถาบันภาษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชมย้อนหลัง โปรดคลิกที่ภาพ 

หรือ ตอนที่ 1  คลิกที่นี่ ตอนที่ 2 คลิกที่นี่


ห้อง 404

การจัดกิจกรรมประกอบสื่อการสอนภาษาไทยตามแนวทางพหุปัญหา

แก่นักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษา

วิทยากร : ผศ.อัมพร อังศรีพวง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชมย้อนหลัง โปรดคลิกที่ภาพ 

หรือ ตอนที่ 1 คลิกที่นี่ ตอนที่ 2 คลิกที่นี่ 


วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562

ห้อง 402

การจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม

(Active Learning using Project Based Learning:Constructionist Approach)

วิทยากร : รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์

อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชมย้อนหลัง โปรดคลิกที่ภาพ 

หรือ ตอนที่ 1  คลิกที่นี่ ตอนที่ 2 คลิกที่นี่


ห้อง 404

การใช้คำถามเพื่อกระตุ้นความอยากรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

วิทยากร : .สุรัชน์ อินทสังข์

ผู้ชำนาญ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ชมย้อนหลัง โปรดคลิกที่ภาพ 

หรือ ตอนที่ 1  คลิกที่นี่ ตอนที่ 2 คลิกที่นี่


ห้อง 405

กลยุทธด้านการใช้คำถามเพื่อส่งเสริมการคิดของเด็กปฐมวัย

วิทยากร : ดร.ปนัฐษรณ์ จารุชัยนิวัฒน์

ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชมย้อนหลัง โปรดคลิกที่ภาพ หรือ   คลิกที่นี่