ชมการสอนย้อนหลัง : หลักสูตร “Teaching English to Young Learners” วันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมวัชร-นารี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จ.กำแพงเพชร

 

 โครงการพัฒนาครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จัดอบรมหลักสูตร “Teaching English to Young Learners”

 วิทยากร : พันตรี ดร.ราเชน  มีศรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 15-16 มิถุนายน 2562

ณ ห้องประชุมวัชร-นารี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากร

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562

 

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562