ชมถ่ายทอดสดการสอน ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562

เรียนฟรีทั่วไทย เรียนไกลทั่วโลก ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา”

กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากรเพื่อรับชมไลฟ์ Live!

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562

ห้อง 403

ห้อง 404