ชมถ่ายทอดสดผ่าน Youtube Liveในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น.

ประชาสัมพันธ์

เชิญทุกท่าน ชมถ่ายทอดสดผ่าน Youtube Live
เรียนรู้ได้พร้อมกันทั่วประเทศ
ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น.

English Stuctural Reading for English Teachers
การสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยวิเคราะห์โครงสร้างทางภาษาสำหรับครูอังกฤษ
วิทยากร : ดร.ราเชน มีศรี
ห้อง 402 URL == https://www.youtube.com/channel/UC3Mi_d0fDFnjoL5J1JLDaag/live

Phenomenonbased learning 
(นวัตกรรมการศึกษาฟินแลนด์)
วิทยากร : ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู
ห้อง 405 URL =https://gaming.youtube.com/channel/UCuB4iU0AKzzDAHjKZqMw4PA/live

หลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
วิทยากร : ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม
ห้อง 403 URL =https://m.youtube.com/watch?v=4M88gxw6g0A

ทำวิจัยผ่านPLCกับการสร้างแผนฯ 
เน้นการเรียนรู้เชิงรุก
วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 
และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข
ห้อง 406 URL =https://gaming.youtube.com/channel/UC7Yx38SYAx26TZpQ5ee4i6g/live