เรียนออนไลน์และชมย้อนหลังบรรยากาศอบรมครู วันเสาร์ที่ 10 และอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน2561

เรียนออนไลน์ชมย้อนหลัง
บรรยากาศอบรมครู
#Live!

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน

ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา”

วันเสาร์ที่ 10 และอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน61
ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร

                   เสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561

1.หลักสูตร การคัดสรรเทคโนโลยีและการเรียนรู้ดิจิตอล สำหรับเด็กปฐมวัย

วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

อาจารย์ประจำสาขาวิชาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                     ชมย้อนหลัง กรุณาคลิกที่ภาพวิทยากร

2.หลักสูตร การออกแบบทักษะฟังและพูดด้วยActive Learningสำหรับครูอังกฤษระดับประถมและมัธยมศึกษา Instructional Design on Listening/Speaking Skills with Active Learning for English Teachers (Primary and Secondary)

วิทยากร พันตรี ดร.ราเชน มีศรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                    ช่วงเช้า คลิกที่นี่       ช่วงบ่าย คลิกที่นี่

3.หลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดSTEM Education ผ่านการทำโครงงาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

วิทยากร ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                    ช่วงเช้า คลิกที่นี่     ช่วงบ่าย คลิกที่นี่ 

4.หลักสูตร การเรียนการสอนแบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน

(Creativity-based Learning)

วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม

อาจารย์ประจำ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

                      ชมย้อนหลัง กรุณาคลิกที่ภาพวิทยากร

               

                                     อาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561

1.หลักสูตร การพัฒนาครูด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บและนำเสนอผลงานของนักเรียนในรูปแบบพอร์ตโฟลิโอดิจิทัล

วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                    ช่วงเช้า คลิกที่นี่     ช่วงบ่าย คลิกที่นี่ 

2.หลักสูตร การส่งเสริมความรักภาษาไทยผ่านกิจกรรมการแก้ปัญหาปริศนาร้อยกรอง

อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

                   ช่วงเช้า คลิกที่นี่     ช่วงบ่าย คลิกที่นี่ 

3.หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนและพัฒนากิจกรรมและสื่อสารเรียนรู้

 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ”

วิทยากร อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)

                      ชมย้อนหลัง กรุณาคลิกที่ภาพวิทยากร

4.หลักสูตร การใช้กิจกรรมในการสื่อสารสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ

(Communicative Activities for Teaching English)

วิทยากร ดร.นิสัย แก้วแสนไชย

อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาประจำองค์การ SEAMEO ณ ศูนย์ภาษาRELC ประเทศสิงคโปร์

                                          ชมย้อนหลัง กรุณาคลิกที่ภาพวิทยากร

5.หลักสูตร จากของเล่นสู่กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในห้องเรียน

ดร.สุจินต์ สุวรรณะ อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล และ

อาจารย์รัชดา ยาตรา ผู้ชำนาญ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี(สสวท.)

                     ชมย้อนหลัง กรุณาคลิกที่ภาพวิทยากร

 #มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ #เรียนฟรีออนไลน์!! 
#บรรยากาศจริง !! #Live!
………………………………………………………………………………………………..
ผลิตโดย