ชมบรรยากาศการเรียนการสอนแบบย้อนหลังการอบรมครู สำหรับวันเสาร์ที่ 3 และอาทิตย์ที่ 4พฤศจิกายน2561

ชมบรรยากาศการเรียนการสอนแบบย้อนหลัง
หลักสูตรอบรมครู
วันเสาร์ที่ 3 และอาทิตย์ที่ 4พฤศจิกายน61
ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร
 #มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ #เรียนฟรีออนไลน์!! #บรรยากาศจริง !! #Live!
 
 
วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561
1. หลักสูตร การสอนภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ 2
(Creative Ways to Teach English 2) เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง 404
วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มณฑิรา ดำรงมณี
อาจารย์ประจำกลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชมแบบย้อนหลัง  กรุณาคลิก : คลิกที่นี่
 
 
2. หลักสูตร การใช้โปรแกรม Scratch ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม
เพื่อการรังสรรค์ชิ้นงานดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ (PBL)
เวลา 09.00-16.00 น. ห้อง 402
วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรุณาคลิกเพื่อชมแบบย้อนหลัง :
ช่วงเช้า   คลิกที่นี่ 
ช่วงบ่าย   คลิกที่นี่ 
 
 
3.หลักสูตร เทคนิคการสร้างภาพ 3 มิติในสมอง
เพื่อการเรียนรู้แบบเชิงรุกในชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษา
เวลา 09.00-16.00 น. ห้อง 405
วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมพล ดาวเรือง
อดีตรองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
กรุณาคลิกเพื่อชมแบบย้อนหลัง :
ช่วงเช้า คลิกที่นี่ 
ช่วงบ่าย คลิกที่นี่ 
 
 
4.หลักสูตร กิจกรรมสร้างสรรค์เชิงคณิตศาสตร์ เวลา 09.00-16.00 น. ห้อง 403
วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เปรมฤดี เนื้อทอง และคณะ
อดีตอาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรุณาคลิกที่ลิงค์เพื่อชมแบบย้อนหลัง :
ช่วงเช้า คลิกที่นี่ 
ช่วงบ่าย คลิกที่นี่ 
 
 
อาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561
1.หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์ประกอบชั้นเรียน
ตามแนวทาง STEM Education”
เวลา09.00-10.00 น. ห้อง 403
วิทยากร อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กรุณาคลิกเพื่อชมแบบย้อนหลัง :  คลิกที่นี่
 
 
2.หลักสูตร การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือโดยใช้เกมกระดาน
เวลา09.00-10.30 น. ห้อง 404
วิทยากร ดร.อาทร นกแก้ว
อาจารย์ประจำ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล และ วิทยากร อาจารย์สุภารัตน์ เชื้อโชติ
อาจารย์ประจำ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กรุณาคลิกเพื่อชมแบบย้อนหลัง :  คลิกที่นี่
 
 
3.หลักสูตร การผลิตสื่อเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เวลา09.00-10.30 น. ห้อง 402
วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กรุณาคลิกที่ลิงค์เพื่อชมแบบย้อนหลัง :  คลิกที่นี่
 
 
ผลิตโดย #มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
( พัฒนาการศึกษาไทย เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินเกิด และผู้มีพระคุณ)